Juridische Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Duikmee VZW, Molenstraat 65, 2840 Reet, 849.824.324.

De gebruiker erkent dat de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels en domeinnamen en andere bestanddelen op deze website beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Duikmee VZW of aan derden welke met toestemming (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan Duikmee VZW. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Duikmee het op of via deze website aangeboden materiaal op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of onder welke vorm dan ook over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

Onrechtmatig gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich er ondermeer toe:

  • de informatie op deze site niet op een onrechtmatige, onwettelijke wijze te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op enige andere wijze minder efficiënt gemaakt wordt;
  • de website niet te gebruiken voor het versturen of posten van virussen , illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Informatie op de website

De informatie en software op deze website wordt met de nodige zorg opgesteld. Duikmee staat niet in voor de eventuele onvolkomenheden van allerlei aard zoals de geschiktheid, de correctheid en de nauwkeurigheid. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Duikmee is evenmin aansprakelijk voor schade op welke manier ook ontstaan door gebruik of interpretatie, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aangeboden op deze website of voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze virussen af. Duikmee behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk ogenblik te wijzigen.

Indien er via deze website direct of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Duikmee hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegepast advies.

Persoonsgegevens

Duikmee verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, het inschrijven op nieuwsbrieven, het verzenden van een email of gelijkaardige activiteiten geeft een bezoeker Duikmee toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een databank met het oog op klantenbeheer, marktonderzoek, geautomatiseerde gebruikersprofilering en direct marketing activiteiten.

Wanneer u ons uw emailadres doorgeeft via de website, dan zullen wij het enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor u het ons doorgaf (bvb. deelname aan een wedstrijd; inschrijving voor het ontvangen van een elektronische nieuwsbrief). Wanneer u uw emailadres doorgeeft, veronderstelt dit dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft om uw emailadres te gebruiken. Er is geen voorafgaande instemming vereist wanner Duikmee uw emailadres verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten.

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij wettelijke verplichtingen. U heeft recht op inzage en eventuele verbetering van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om u kosteloos te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Voor aanvragen tot inzage, verbetering of verzet kan u een email sturen naar eric@duikmee.be.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke gegevens

Duikmee kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen in logfiles, zoals browser type of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze site bent gekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse met het oog op het verbeteren van onze website.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze helpen om de site beter af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker. Courante internet browsers laten u toe om cookies van uw harde schijf te verwijderen, af te wijzen of een waarschuwing te ontvangen alvorens ze te installeren. Indien u tijdens een bepaald bezoek van de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze mogelijk verder worden gebruikt bij toekomstige bezoeken aan deze website.

Links tussen websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derde partijen bevatten of daarnaar verwijzen. Duikmee heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Duikmee houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of pagina’s.

Het is enkel toegelaten om hyperlinks naar de homepage van deze website te maken. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duikmee VZW. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden is eveneens verboden.